กจฺฉุปริกิณฺณ ว. ผู้เกลื่อนกล่นแล้วด้วยหิดด้าน ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. กจฺฉุปริกิณฺโณ (ภิกฺขุ) อ. ภิกษุ ผู้เกลื่อนกล่นแล้วด้วยหิดด้าน เป็นตติยาตัปปุริสสมาส วิ.ว่า กจฺฉุยา ปริกิณฺโณ = กุจฺฉุปริกิณฺโณ (ภิกฺขุ)