กจฺฉ ๒ น.,ปุ. รักแร้ แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. กจฺโฉ อ. รักแร้ เฉพาะปัญจมีวิภัตติ ฝ่ายเอกวจนะ ลง โต ปัจจัย เป็น กจฺฉโต บ้าง โดยมาก