กญฺา เช่น ส.เอก. อาคตเวลายํ ในเวลาแห่ง…มาแล้ว เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อาคตสฺส เวลา = อาคตเวลา