กฏจฺฉุมตฺต ๑ ว. สักว่าทัพพีหนึ่ง อิต. แจกเหมือน กญฺา เช่น ทุ.เอก. กฏจฺฉุมตฺตํ (ภิกฺขํ) ซึ่งภิกษา สักว่าทัพพีหนึ่ง เป็นสัมภาวนบุพพบท กัมมธารย