กฏุกปฺปเภทน ว. ตัวมีมันแตกทั่ว ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. กฏุกปฺปเภทโน (กุญฺชโร) อ. ช้าง ตัวมีมันแตกทั่ว [ธ. ๗: ปริชิณฺณพฺราหฺมณ- หน้า ๑๔๕] เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า กฏุกา ปเภทนา ยสฺส โส กฏุกปฺปเภทโน