กฏุก ว. เผ็ดร้อน ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. กฏุโก วิปาโก = อ. วิบาก อันเผ็ดร้อน อิต. ลง อา เครื่องหมายอิต. แจกเหมือน กญฺา เช่น ต.พหุ. กฏุกาหิ เวทนาหิ = อันเวทนา ท. อันเผ็ดร้อน นปุ. แจกเหมือน กุล เช่น ป.เอก. กฏุกํ ผลํ =