กณาชก น.,นปุ. ข้าวปลายเกรียน แจกเหมือน กุล เช่น ตํ (ทานํ) อ. ทานนั้น กณาชกํ เป็นข้าวปลายเกรียน [ธ. ๕: อนาถปิณฺฑิกวตฺถุ หน้า ๑๐] ในธรรมบทภาค ๘ อปุตฺตกเสฏฺิวตฺถุ หน้า ๔๒ เป็น กาณาชกํ