กณิการปุปฺผราสิ น.,ปุ. กองแห่งดอกกรรณิการ์ แจกเหมือน มุนิ เช่น ป.เอก. กณิการปุปฺผราสิ อ. กองแห่งดอกกรรณิการ์ เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า กณิการปุปฺผานํ ราสิ = กณิการปุปฺผราสิ