กณฺฏก ๒ ว.,ปุ. (ไม้) มีหนาม แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. กณฺฏโก (รุกฺโข) อ. ไม้ มีหนาม ลง ณ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต วิ.ว่า กณฺฏโก อสฺส อตฺถีติ กณฺฏโก (รุกฺโข) หนาม ของต้นไม้นั้น