กณฺฑุวนฺตี ก. เกาอยู่ กณฺฑุว ธาตุ ในความเกา + อนฺต ปัจจัย ลง อี เครื่องหมายอิตถีลิงค์ ได้รูปเป็น