กตฺตุกมฺยตาฉนฺทวเสน น.,ปุ. ด้วยสามารถแห่งความพอใจในความเป็นแห่งความเป็นผู้ใคร่เพื่ออันกระทำ เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีจตุตถีตัปปุริสสมาส ณฺย ปัจจัย ในภาวตัทธิต