กต ก. อัน…กระทำแล้ว กร ธาตุ ในความทำ + ต ปัจจัย เป็นกัมมวาจก ลบ ร ที่สุดธาตุ ได้รูปเป็น กต ดู อกต