กล่าวแล้ว พฺรู ธาตุ ในความกล่าว + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + อุ ปโรกขาวิภัตติ แปลง พฺรู ธาตุ เป็น อาห สำเร็จรูปเป็น อาหุ