กัฏฐวาหนะ แจกเหมือน ราช และมหาราช เช่น ป.เอก. กฏฺฐวาหนราชา อ.พระราชาพระนามว่ากัฏฐวาหนะ เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า กฏฺวาหโน ราชา = กฏฺวาหนราชา