กัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า คณฺหาตีติ คโห ผู้ใด ย่อมจับ เหตุนั้น ผู้นั้น ชื่อว่า คโหๆ ผู้จับ