กุญฺจิกจฺฉิทฺท น.,นปุ. ช่องแห่งกุญแจ แจกเหมือน กุล เช่น ต.เอก. กุญฺจิกจฺฉิทฺเทน โดยช่องแห่งกุญแจ เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า กุญฺจิกาย ฉิทฺทํ = กุญฺจิกจฺฉิทฺทํ