กุลสมฺพนฺธวเสน น.,ปุ. เพราะอำนาจแห่งความเกี่ยวเนื่องแห่งตระกูล เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ฉ.ตัป.วิ. กุลสฺส สมฺพนฺโธ =