กุสลกมฺมกรณกาเล น.,ปุ. ในกาลเป็นที่กระทำซึ่งกรรมอันเป็นกุศล เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส มีวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส และ ยุ ปัจจัยกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ วิ.บุพ.กัม.วิ. กุสลํ กมฺมํ = กุสลกมฺมํ ยุ.กัต.อธิ.วิ. กุสลกมฺมํ กโรติ เอตฺถาติ กุสลกมฺมกรโณ (กาโล) วิ.บุพ.กัม.วิ. กุสลกมฺมกรโณ กาโล = กุสลกมฺมกรณกาโล แจกเหมือน ปุริส