กุสโล = อาจารกุสโล (เถโร) ณฺย.ภาว.วิ. อาจาร-กุสลสฺส ภาโว = อาจารโกสลฺลํ คำว่า โกสลฺลํ มาจาก กุสล ศัพท์ + ณฺย ปัจจัย ด้วยอำนาจ ณฺย ปัจจัย พฤทธิ อุ ต้นศัพท์เป็น โอ ลบ ณฺ เหลือไว้แต่ ย เป็น โกสล + ย แปลง ย กับ ล เป็น ลฺล