กุหกโจร น.,ปุ. โจรผู้หลอกลวง แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. กุหกโจโร อ. โจรผู้หลอกลวง เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า กุหโก