กูฏาคารมตฺต ว. อันมีเรือนอันประกอบแล้วด้วยยอดเป็นประมาณ ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. กูฏาคารมตฺโต (ปาสาโณ) อ. แผ่นหิน