ก. หวังอยู่, เมื่อหวัง อา บทหน้า + กงฺข ธาตุ ในความหวัง + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อนฺต ปัจจัย ได้รูปเป็น อากงฺขนฺต ดู อกฺกมนฺต