ขณฺฑิจฺจาทีนิ ว.,นปุ. (ลกฺขณานิ) ซึ่งลักษณะ ท. มีความเป็นแห่งลักษณะอันถึงแล้วซึ่งท่อนเป็นต้น เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส