ขนฺติพล ๑ ว. ผู้มีกำลังคือขันติ ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ทุ.เอก. ขนฺติพลํ (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล