ขนฺธภารํ (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล ผู้มีภาระคือขันธ์อันปลงแล้ว เป็นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีอวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส เป็นภายใน