ขนฺธรสาทโย ว.,ปุ. (รสา) อ. รส ท. มีรสอันเกิดแล้วแต่ลำต้นเป็นต้น เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีปัญจมีตัปปุริสสมาส เป็นภายใน