ขนฺธาทิโลก น.,ปุ. โลกมีขันธ์เป็นต้น แจกเหมือน ปุริส เช่น ส.เอก. ขนฺธาทิโลเก ในโลกมีขันธ์เป็นต้น เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส มีฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส เป็นภายใน