ขยวยธมฺม ว. อันมีความสิ้นไปและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา นปุ. แจกเหมือน กุล เช่น ป.เอก. ขยวยธมฺมํ (นามรูปํ) อ. นามและรูป อันมีความสิ้นไปและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เป็นฉัฏฐี