ขลมณฺฑลสทิส ว. เช่นกับด้วยมณฑลแห่งลาน นปุ. แจกเหมือน กุล เช่น ทุ.เอก. ขลมณฺฑลสทิสํ (านํ) ซึ่งที่ เช่นกับด้วยมณฑลแห่งลาน เป็น