ขาทนีย ว. อัน…พึงเคี้ยว นปุ. แจกเหมือน กุล เช่น ป.เอก. ขาทนียํ (วตฺถุ) อ. วัตถุ อันบุคคลพึงเคี้ยว มาจาก ขาท ธาตุ ในความเคี้ยวกิน + อนีย ปัจจัย ได้รูปเป็น ขาทนีย [ขาทนียและ