ขาทาม ก. (มยํ อ. เรา ท.) จงเคี้ยวกิน ขาท ธาตุ ในความเคี้ยวกิน + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + ม ปัญจมีวิภัตติ ม อยู่หลัง ทีฆะ อ ที่สุดธาตุเป็น อา สำเร็จรูปเป็น ขาทาม