ขาทิยมาน ก. อัน…กัดอยู่ ขาท ธาตุ ในความกัด + อิ อาคม หน้า ย ปัจจัย ในกัมมวาจก + มาน ปัจจัย ได้รูปเป็น ขาทิยมาน ดู อนาหริยมาน