ขายึสุ ก. (เช่น ภวา อ. ภพ ท.) ปรากฏแล้ว [ธ. ๗: สารีปุตฺต- หน้า ๗๙] เข ธาตุ ในความปรากฏ + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อุํ อัชชัตตนีวิภัตติ แปลง เอ