ขาเทยฺยุํ ก. (เช่น ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท.) พึงฉัน ขาท ธาตุ ในความเคี้ยวกิน + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + เอยฺยุํ สัตตมีวิภัตติ สำเร็จรูปเป็น ขาเทยฺยุํ