ขิปิยมาน ก. อัน…โยนไปอยู่ ขิป ธาตุ ในความโยนไป + อิ อาคม หน้า ย ปัจจัย ในกัมมวาจก + มาน ปัจจัย ได้รูปเป็น ขิปิยมาน ดู อนาหริยมาน