ขีรมูล น.,นปุ. ค่าแห่งนํ้านม แจกเหมือน กุล เช่น ป.เอก. ขีรมูลํ อ. ค่าแห่งนํ้านม เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า ขีรสฺส มูลํ = ขีรมูลํ