คจฺฉมูล น.,นปุ. โคนแห่งกอไม้ แจกเหมือน กุล เช่น ส.เอก. คจฺฉมูเล ที่โคนแห่งกอไม้ เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า คจฺฉสฺส มูลํ = คจฺฉมูลํ [คจฺฉ = กอไม้, พุ่มไม้ ปุ.]