คจฺฉสิ ก. (ตฺวํ อ. ท่าน) ย่อมไป คม ธาตุ ในความไป + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + สิ วัตตมานาภัตติ แปลง คม ธาตุ เป็น คจฺฉ สำเร็จรูปเป็น คจฺฉสิ