คจฺเฉยฺยาถ ก. (ตุมฺเห อ. ท่าน ท.) พึงไป คม ธาตุ ในความไป + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + เอยฺยาถ สัตตมีวิภัตติ แปลง คม ธาตุ เป็น คจฺฉ สำเร็จรูป