คณฺฑชาตํ (สรีรํ) อ. สรีระ มีตุ่มน้อยและตุ่มใหญ่เกิดแล้ว เป็นสัตตมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีสมาหารทวันทวสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ส.ทวัน.วิ. คณฺโฑ จ อคณฺโฑ จ =