คณฺหามิ ก. (อหํ อ. เรา) ย่อมถือเอา, จะถือเอา, เรียนเอาอยู่ คห ธาตุ ในความถือเอา + ณฺหา ปัจจัย ในกัตตุวาจก + มิ วัตตมานาวิภัตติ ลบ ห