คติ ๒ ว. เป็นที่ไป นปุ. แจกเหมือน กุล เช่น ทุ.เอก. คตึ (านํ) ซึ่งที่ เป็นที่ไป มาจาก คม ธาตุ ในความไป + ติ ปัจจัย ลบ ม ที่สุดธาตุ ได้รูปเป็น คติ แปลว่า เป็นที่ไป เป็นกัตตรูป อธิกรณสาธนะ