คนฺธกุฏีอภิมุขํ ว.,นปุ. (านํ) สู่ที่ อันมีหน้าเฉพาะต่อพระคันธกุฎี เป็นฉัฏฐีภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า คนฺธกุฏิยา อภิมุขํ ยสฺส ตํ คนฺธ-กุฏิอภิมุขํ (านํ) หน้าเฉพาะ ต่อพระคันธกุฏี