คนฺธตณฺหา น.,อิต. คันธตัณหา แจกเหมือน กญฺา เช่น ป.เอก. คนฺธตณฺหา อ. คันธตัณหา ถ้าแปลว่า ความอยากในกลิ่น เป็นสัตตมี