คนฺธปญฺจงฺคุลิก น.,นปุ. ของหอมอันบุคคลพึงเจิมด้วยนิ้วมือห้า แจกเหมือน กุล เช่น ทุ.พหุ. คนฺธปญฺจงฺคุลิกานิ ซึ่งของหอมอันบุคคลพึง