คนฺโธทก ๒ น.,นปุ. นํ้าอันเจือด้วยของหอม แจกเหมือน กุล เช่น ต.เอก. คนฺโธทเกน ด้วยนํ้าอันเจือด้วยของหอม เป็นตติยาตัปปุริสสมาส วิ.ว่า คนฺเธน (สมฺมิสฺสกํ) อุทกํ = คนฺโธทกํ