คมนตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่อันเสด็จไปสู่อุทยาน เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีทุติยาตัปปุริส