คมนภาว น.,ปุ. ความเป็นคืออันไป แจกเหมือน ปุริส เช่น ทุ.เอก. คมนภาวํ ซึ่งความเป็นคืออันไป เป็นอวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า คมนํ เอว ภาโว = คมนภาโว