ครหุปฺปาทน น.,นปุ. อัน (การ) ยังความติเตียนให้เกิดขึ้น แจกเหมือน กุล เช่น ส.เอก. ครหุปฺ-ปาทเน ในเพราะอันยังความติเตียนให้เกิดขึ้น เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า ครหาย อุปฺปาทนํ