ครุธมฺม น.,ปุ. ครุธรรม แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.พหุ. ครุธมฺมา อ. ครุธรรม ท. ถ้าแปลว่า ธรรมอันหนัก เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า ครุ ธมฺโม = ครุธมฺโม